Terms & Conditions, Privacy Policy and CookiesPRIVACYVERKLARING – Billy

De website https://orderbilly.com (hierna: het “Platform”) is een initiatief van:

Billy.
Opgestart door: Jonathan Bovijn, David Maertens, Wannes Vermeulen en Ruben Temmerman
Rechtspersoon in oprichting
Email: hello@billy.gent
Tel.: +32479/07.55.76
Aarzel niet om ons te contacteren indien er privacy-gerelateerde vragen zouden zijn. Wij geven je graag wat extra toelichting!
1 Doel van de privacyverklaring?
Iedere persoon die zich op het Platform (hierna de “Gebruiker” en “jou”) aanmeld, stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze gegevens vormen informatie die ons toestaat jou, als natuurlijk persoon, te identificeren. Ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. Je bent als natuurlijk persoon identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een verband (direct of indirect) te creëren tussen één of meerdere persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon.
De ter beschikking gestelde persoonsgegevens worden gebruikt en verwerkt in overeenstemming de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).
Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Billy kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. Billy behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Substantiële wijzigingen zullen duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan om op regelmatige basis dit document te raadplegen.
2 Wie verwerkt de persoonsgegevens?
2.1. Verwerkingsverantwoordelijke
Billy is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.
2.2. Verwerker(s)
Billy is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.
Billy doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:
· Bedrijven die werden ingeschakeld voor hostingdoeleinden van het Platform;
· Bedrijven die werden ingeschakeld voor het onderhoud van het Platform;
· Bedrijven die werden ingeschakeld voor betalingsdoeleinden;
· Bedrijven die werden ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;
· Bedrijven die werden ingeschakeld voor administratieve doeleinden.
3 Op welke juridische basis worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:
· Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of
· Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;
· Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (opt in voor directe marketing).
· Op basis van uw toestemming voor het het gebruik van niet-essentiële cookies op de Website.
4 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Billy verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:
· Persoonlijke identificatiegegevens (naam en voornaam);
· Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
Sommige persoonsgegevens worden verzameld wanneer je je registreert op het Platform en/of online een bestelling plaatst (naam, voornaam en e-mailadres). Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld (telefoonnummer), bijvoorbeeld in het kader van onze notificatie bij bestelling. De hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens is afhankelijk van jouw gebruik van het Platform en de functionaliteiten van het Platform.
Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen (bijv. het IP-adres) en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden (bijvoorbeeld om een persoonlijke menukaart mogelijk te maken), om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld ingelogd te blijven) en om eventuele fouten op het Platform op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.
5 Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens gebruikt?
Billy verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van ons Platform een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van ons Platform en onze online dienstverlening. Billy behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.
Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van ons Platform en de daarbij horende diensten.
De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:
· Beheer van het Platform: aanmaken van een Gebruikersprofiel; het beantwoorden van vragen van Gebruikers; het aanbieden van algemene informatie, productinformatie en nieuwsbrieven;
· Klantenbeheer: klantenadministratie en facturatie;
· Het opvolgen van aankopen via het Platform en het beheer van geschillen tussen Gebruikers;
· Detectie en melding van fraude, fouten en/of criminele gedragingen;
· Gepersonaliseerde marketing en reclame indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken.
We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.
De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Billy en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Billy zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

6 Wie ontvangt jouw persoonsgegevens naast billy?
Jouw persoonsgegevens worden overgedragen aan de handelaar/horecazaak waar je je bestelling plaatst. Dit met doel de bestelling foutloos te kunnen uitvoeren, en bij eventuele problemen jou makkelijk te kunnen bereiken.
7 Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker op geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.
Wat zijn jouw rechten?
8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.
8.2 Recht op inzage
Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.
8.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens
Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn “Gebruikersprofiel”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.
8.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens
Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:
- Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
- Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;
- Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
- Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
- Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.
Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.
8.5 Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Billy om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.
8.6 Recht om bezwaar te maken
Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. Billy zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij Billy kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.
8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de aan Billy verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.
8.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming
Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.
8 Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?
Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Billy, Lentestraat 87, of via e-mail aan (hello@billy.gent). Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.
9 Mogelijkheid tot het indienen van een klacht
Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Billy, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).